Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół z terenu gminy Regimin w terminie 06 września 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 tys. euro

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                         Regimin, dnia 01.08.2017 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Regiminie,
Regimin 22, 06-461 Regimin

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i dowóz gorących posiłków do dwóch szkół z terenu gminy Regimin. Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy.
 
I.     Zamawiający:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, Regimin 22, 06-461 Regimin

II.     Przedmiot zamówienia:
 - Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół: Szkoła Podstawowa w Zeńboku, Szkoła Podstawowa w Szulmierzu.

III.   Termin realizacji zamówienia:
   - od dnia 06 września 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r.

IV.    Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
 
V.      Inne istotne warunki zamówienia
 
–  przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół podstawowych w Szulmierzu i Zeńboku, w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku),

– posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, o zawartości kalorii dla grupy dzieci w wieku szkoły podstawowej ( w załączeniu tabela – normy na energię i wybrane składniki pokarmowe dla chłopców i dziewcząt w wieku 7-15 lat). Zgodnymi z normami i zaleceniami żywieniowymi opracowanymi przez Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie. Przygotowanie posiłków musi być zgodne z obowiązującymi normami żywności i żywienia wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

– posiłki powinny być dostarczone do szkół w godz. Od 1015 do 1115 własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczenia opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków.
Ponadto nadmienia się, iż ilość posiłków nie jest stała a uzależniona od ilości osób spełniających kryteria uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy.

 
VI.    Sposób przygotowania oferty:
 
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę należy sporządzić  w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkole”.

 
VII.     Miejsce i termin złożenia oferty
 
Ofertę należy złożyć do dnia 21 sierpnia  2017 r. do godziny 16.00

Ofertę złożyć można:  osobiście u zamawiającego w siedzibie GOPS w Regiminie,     pokój nr 5, przesłać  pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, Regimin 22, 06-461 Regimin, przesłać  pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr. tel. 23 681 17 55.

 
 
 

     Kierownik Gminnego Ośrodka          
     Pomocy Społecznej w Regiminie        
     Tadeusz Lewandowski            

 files/formularz_oferty.pdf

   
files/formularz_oferty_.docx

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.