ZAPYTANIE OFERTOWE DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY REGIMIN W OKRESIE OD 08.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Regimin, dnia 05.12.2017 r.

GOPS.ZO.02.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie
ul. Michała Bojanowskiego 2, 06-461 Regimin
Tel. (23) 681 17 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 


Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY REGIMIN
W OKRESIE OD 08.01.2018 r. DO 31.12.2018r.

 

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez  zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1579) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży w dwóch Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Regimin w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 
2. Wykaz placówek oświatowych, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe:

- Szkoła Podstawowa w  Zeńboku   
- Szkoła Podstawowa w  Szulmierzu

 

3. Zamówienie obejmuje przygotowanie, jednego gorącego posiłku dziennie w postaci: 2 razy zupa i 3 razy drugie danie w tygodniu dla każdego dziecka, transport i wydawanie posiłków w siedzibach placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Regimin, posiłków o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze ok. 300 g w dziennych ilościach wskazanych w załączniku nr 3.
Wykonawca dostarcza również jednorazowe naczynia na których wydawane będą posiłki lub dostarcza posiłki w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. Naczynia jednorazowe oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz przechowywać próby posiłków do badań Sanepidu.

5.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, dowóz ciepłych posiłków do szkół samochodem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.           
Do złożonej oferty Wykonawca załącza proponowany jadłospis uwzględniający wytyczne Zamawiającego wynikające z zapytania ofertowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wynikającą z realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w sposób niezgodny z wymogami sanitaro – epidemiologicznymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

8. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki.

9. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób korzystających z posiłków jest ilością szacowaną i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymania posiłków. Liczba dzieci może być weryfikowana
z 1 dniowym wyprzedzeniem.

10. Zmiana ilości posiłków jest możliwa po uzgodnieniu z dyrektorem placówki
i zatwierdzeniu tej zmiany przez zamawiającego.

11. Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godz. 1400 dnia poprzedzającego wydanie posiłków.

12. Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez wykonawcę indywidualnie
z dyrekcją szkoły.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zamówienia.
 
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin: Od 08.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Miejsce: Dwie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Regimin: szkoła Podstawowa w Zeńboku i Szkoła Podstawowa w Szulmierzu w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 

IV. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru- załącznik nr 1,
2. Oświadczenie Wykonawcy wg. załączonego wzoru – załącznik nr 2
3. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia Sanepidu na prowadzenie usługi cateringowej.
4. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Sanepid środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków.
5. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający prowadzenie prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.
6. Jadłospis z uwzględnieniem gramatury i kaloryczności proponowanych posiłków.
7. Kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto – wraz z transportem.
 
V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
2. Oferty należy kierować na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Michała Bojanowskiego 2, 06-461 Regimin.
Nr. Tel/fax 23 681 17 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do kontaktu z Wykonawcą:

Grażyna Jabłońska  – Tel. 23 681 17 55

VII. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę z dopiskiem:

„ Oferta cenowa na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Regimin w okresie od 08.01.2018 r. do 31.12.2018 r. „

należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – decyduje data i godzina wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie ul. Michała Bojanowskiego 2, 06-461 Regimin  pok. Nr 5, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie
do dnia   20.12.2017r.  do godz.  1000.
 
VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym należy przedstawić cenę brutto za wykonane zamówienie. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
 
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty:
 
Cena – 100%.

 
Załączniki (kliknij i pobierz) :

1.      Formularz cenowo- ofertowy
2.      Oświadczenie wnioskodawcy
3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 


                                                                                 Kierownik Gminnego Ośrodka          

     Pomocy Społecznej w Regiminie        

  Tadeusz Lewandowski        

  

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.