Program Rodzina 500 plus

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Szanowni Państwo, wnioski na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”
  • świadczenia dla ucznia „Dobry start” 300+
można składać:

- od dnia 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP, bankowości elektronicznej, Portalu  Informacyjnego Emp@tia, PUE ZUS;
- od dnia 1 sierpnia 2018r. osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie, ul. Michała Bojanowskiego 2, 06-461 Regimin.

Wnioski należy składać do instytucji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (nie zameldowania).  

 W okresie zasiłkowym 2018/2019 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2017, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty  potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.
 
Dla wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze /500+/  oraz świadczenie alimentacyjne złożonych do dnia 31 sierpnia 2018r, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października br. (w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br.).
W przypadku świadczenia z Programu „Dobry Start” (dla wniosków złożonych do 31 sierpnia 2018r) wydanie informacji o przyznaniu świadczenia i wypłata świadczenia nastąpi do 30 września br.

 
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018, świadczenie wychowawcze /500+/ oraz świadczenie alimentacyjne macie Państwo przyznane do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.

 

UWAGA!  NA CO MUSISZ ZWRÓCIĆ UWAGĘ UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

 
Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wprowadzone zostały ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin


  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.


  1. Regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązują przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które mają zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku (opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).
 Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.


  1. Ustalanie dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowa definicja dochodu zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie jest już w ustalany w oparciu  o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

  1. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

Ważne: Tak jak w poprzednim okresie zasiłkowym odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 
Wszystkich informacji dotyczących nowego okresu świadczeniowego udzielamy pod numerem tel.  23 681-17-56 wew. 41
 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.