Świadczenia wychowawcze


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE


Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Terminy składania wniosków i terminy wypłaty świadczeń: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. można składać od dnia:
 • 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUSPlatformę ePUAP;
 • 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną (papierową).
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia, ustalenie oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 maja do 31 maja, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 lipca.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 czerwca do 30 czerwca, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 sierpnia.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 lipca do 31 lipca, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 30 września.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia do 31 sierpnia,  ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października.

Jednocześnie informujemy że złożenie wniosku po 30 czerwca 2021r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W sytuacji gdy w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania  i doręczania decyzji administracyjnej. Wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzymuje, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeżeli we wniosku nie będzie podany adres poczty elektronicznej, taką informację można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie ma żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, następują  w formie decyzji administracyjnej.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w tym zmianę miejsca zamieszkania) osoba otrzymująca to świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wypłacający świadczenia (GOPS w Regiminie).

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.