Dodatek osłonowy

Informujemy, że na terenie Gminy Regimin obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługuje:

• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł;

• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Spowoduje to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne w zakładce Dodatek osłonowy.

Druki wniosku w wersji papierowej są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
• papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie.

Termin złożenia wniosku:

W celu uzyskania dodatku osłonowego konieczne jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31.10.2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 
01.02.2022 r.
 do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r


files/wzr_wniosku_o_dodatek_oslonowy.pdf

files/wskazwki_jak_wypelnic_wniosek_o_dodatek_oslonowy.pdf
 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.