Przemoc

Przemoc


W nawiązaniu do pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 29.03.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w okresie wrzesień - listopad 2016 r. realizowany będzie program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w programie prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Regimin 22, 06-461 Regimin, tel. 236811755

Szczegóły w załączniku: link
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
 1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. Siły są nierówne – jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Osoba wobec której stosowana jest przemoc czuje się słabsza a sprawca może być od niej silniejszy fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo lub społecznie.
 3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste osoby drugiej. Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). Sprawca przemocy nie liczy się z potrzebami, życzeniami, protestami oraz uczuciami osoby wobec której stosuje przemoc.
 4. W wyniku powyższej sekwencji zdarzeń, osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Szkody mogą być wymierne albo nie, widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe lub odroczone w czasie.

RODZAJE PRZEMOCY

 • Przemoc gorąca to gwałtowny wybuch tłumionych uczuć złości, frustracji, wściekłości, powodujący agresywne zachowania. Często przyczyny tych trudnych uczuć sprawcy tkwią zupełnie gdzie indziej, np. powodują je konflikty w pracy. Sprawca nie mogąc sobie z nimi poradzić, odreagowuje je na członkach rodziny. Wie, że może sobie na takie zachowanie pozwolić.
 • Przemoc chłodna, w przeciwieństwie do poprzedniej nie przejawia się występowaniem tak gwałtownych emocji i agresywnych zachowań. Wydaje się, że sprawca jest spokojniejszy bądź bardziej się kontroluje. Przemoc chłodna przyjmuje nieraz postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania czy też autorytarnego traktowania dorosłych członków rodziny. Sprawca jest przekonany o słuszności swoich czynów, zawsze znajdzie dla nich usprawiedliwienie. „gdybym ich nie bił, to nie wyrosłyby na porządnych ludzi”, „to dla jej dobra, bo inaczej całkowicie się zmarnuje”, „jakbym jej nie doprowadził do porządku, to by w ogóle o dom nie dbała” itp.

Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno na szukanie pomocy! Przemoc w rodzinie można przerwać.

MECHANIZMY STOSOWANIA PRZEMOCY:

 • Syndrom wyuczonej bezradności – to bezradność, poddanie się, zaprzestanie działania, które pojawiają się w wyniku nabytych doświadczeń oraz przekonania, że cokolwiek się zrobi nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo i tak nie zmieni to sytuacji. Osoba doznająca przemocy ma poczucie, że jest krzywdzona, źle traktowana, że sprawca nie powinien tak postępować, że znęcanie się nad członkiem rodziny jest przestępstwem, jednak nie jest w stanie zmotywować się do działania.
 • Zjawisko prania mózgu – jest jednym z najsilniej działających mechanizmów przemocy psychicznej, który polega na systematycznym, świadomym i celowym oddziaływaniu na człowieka w celu zmiany jego przekonań, postaw, uczuć oraz potrzeb. Jest to szereg zabiegów stosowanych, aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami osoby manipulującej (sprawcy). „Pranie mózgu” powoduje, że u osoby doznającej przemocy zmienia się obraz własnej osoby oraz poczucie wartości. Osoby doznające przemocy zmniejszają swoją aktywność, wycofują się z działania. Zmieniają również swoje poglądy, przyzwyczajenia, by dostosować się do życzeń i oczekiwań sprawcy. Jednocześnie występuje stan nieustannego wyczerpania spowodowany koncentracją osoby doznającej przemocy na dostosowywaniu się do żądań sprawcy przemocy.
 • Zespół stresu pourazowego PTSD - Pourazowe zaburzenie stresowe PTSD występują u ofiar napadów, gwałtów i innych traumatycznych wydarzeń. Dotyczą sytuacji, w których człowiek jest narażony na utratę zdrowia i życia. Objawy PTSD są intensywniejsze u osób, które przeżyły traumę w wyniku aktywności człowieka (gwałt, przemoc domowa), niż u ofiar zjawisk naturalnych (powódź, huragan). Objawami PTSD są m.in. zaburzenia snu, drażliwość, wybuchy gniewu, złości, czujność, natarczywe wspomnienia, koszmary senne.
 • Proces wiktymizacji - U osób doznających przemocy często rozwija się tzw. proces wiktymizacji, który zmienia ich poczucie tożsamości. W miarę upływu czasu powtarzająca się przemoc burzy utrwalone przekonania, wyobrażenia, wizję świata, partnera oraz siebie. Osoba doznająca przemocy traci podstawowe poczucie bezpieczeństwa i uporządkowania życia, traci zaufanie do siebie i zaczyna źle o sobie myśleć. Często czuje się jak małe dziecko i Pragnie izolacji oraz wycofania się z otaczającej rzeczywistości.
 • "Syndrom Sztokholmski" - Jedną z konsekwencji ciągłego zagrożenia przemocą jest skłonność osób doświadczających przemocy do identyfikacji z oprawcą i gotowość do działania w jego interesie. Podporządkowanie woli oprawcy nie jest wolną decyzją osoby pokrzywdzonej, ale bezpośrednim skutkiem przemocy. Osoby doświadczające przemocy obawiają się uczynić coś, co mogłoby sprowokować lub wzbudzić gniew agresywnego partnera. Dlatego próbują zyskać życzliwość sprawcy i zachowywać się jak jego sprzymierzeniec.
 • Mechanizm "psychologicznej pułapki" - Osoba doświadczająca przemocy nie jest w stanie zrezygnować ze związku, w który tak dużo zainwestowała czasu, zapału, energii. Pozostaje w związku, który przynosi jej cierpienie, upokorzenie, strach. Ciągle żyje nadzieją, że będzie lepiej. Dlatego też inwestuje w ten związek. Obwiniając siebie za całe zło, wierzy, że jeśli bardziej się postara, to będzie lepiej.

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE

 • przemoc fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej (popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, używanie broni)
 • przemoc psychiczna - naruszanie godności osobistej (wyśmiewanie poglądów, opinii, religii, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie, i ograniczanie kontaktów z otoczeniem, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, używanie wulgarnych epitetów, zawstydzanie itp.);
 • przemoc seksualna - naruszenie intymności (gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych)
 • przemoc ekonomiczna - naruszenie własności (odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.).
 • zaniedbanie - naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich Stosują ja najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci. Jest to niezaspokajanie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu można mówić w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia i higieną. Zaniedbanie to także niezaspokajanie potrzeb żywieniowych i związanych z ubiorem.

PRZEMOC TO NIE TO SAMO CO AGRESJA! PRZEMOC TO NIE TO SAMO CO KONFLIKT!

To co odróżnia przemoc od agresji oraz konfliktu to przewaga sił jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji oraz konfliktu – siły obu stron są zrównoważone, wyrównane – każdy ma szansę wygrać. Ofiara przemocy takiej możliwości nie ma - jeśli podejmie walkę, zawsze przegra.

PAMIĘTAJ! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom: Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, lub każdą inną instytucję (sąd, szkoła, lekarza rodzinnego).

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego) Jest to przestępstwo ścigane z urzędu - Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć Niebieską Kartę.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
 • znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 207 Kodeksu Karnego (k.k.),
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
 • stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu - art. 191 k.k.
 • doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - art. 197 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego), UWAGA! Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc własną żonę!
 • kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej - art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
 • niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku - art. 288 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
 • porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się - art. 210 k.k.,

Możesz złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Lp. Nazwa instytucji / organizacji Adres instytucji / organizacji Telefon Adres mailowy
1. Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Mławie
ul. Słowackiego 18
06-500 Mława
23 654-52-29 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">zowmlawa@
zowmlawa.home.pl
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 17 stycznia 7
06-400 Ciechanów;
23 672-52-16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">pcpr_ciech@
ciechanow.powiat.pl
3. Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1a
06-400 Ciechanów
23 673-49-64  
4. Prokuratura Rejonowa ul. Mikołajczyka 5
06-400 Ciechanów
23 672-48-76  
5. Sąd Rejonowy w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5
06-400 Ciechanów
23 674-17-00  
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Regimin 22
06-461 Regimin
23 681-17-55 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">gops.regimin@
op.pl

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:
ƒOgólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00—22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00—16.00), tel. (22) 666 28 50 — dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00—21.00), Poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

WAŻNE!!!
Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.

Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.