Świadczenie "Dobry start"

   

Program "DOBRY START"
W dniu 1 czerwca 2018r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Głównym celem tego programu jest wyrównanie szans wśród uczniów. Ma charakter powszechny i dlatego wsparciem z programu zostaną objętej rodzin z dziećmi w wieku szkolnym bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia w wysokości 300 zł.

 

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie, ul. Michała Bojanowskiego 2, 06-461 Regimin. Wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub faktyczny opiekun dziecka, w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna oraz ministerialny portal Emp@tia) od 1 lipca 2018r., a drogą papierową od 1 sierpnia 2018r.


Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018r.!!!!
 

W przypadku wniosków złożonych w miesiącu lipcu 2018r. i sierpniu 2018r., świadczenie wypłacone zostanie nie później niż do 30 września 2018r. Natomiast świadczenie przyznane na podstawie wniosku złożonego w okresie od 1 września 2018r. do dnia 30 listopada 2018r. zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, na dziecko lub osoba uczącą się umieszczoną w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.