Świadczenie "Dobry start"

   

Program "DOBRY START"
W dniu 1 czerwca 2018r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Głównym celem tego programu jest wyrównanie szans wśród uczniów. Ma charakter powszechny i dlatego wsparciem z programu zostaną objętej rodzin z dziećmi w wieku szkolnym bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia w wysokości 300 zł.

 

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie, ul. Michała Bojanowskiego 2, 06-461 Regimin. Wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub faktyczny opiekun dziecka, w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna oraz ministerialny portal Emp@tia) od 1 lipca 2018r., a drogą papierową od 1 sierpnia 2018r.


Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018r.!!!!
 

W przypadku wniosków złożonych w miesiącu lipcu 2018r. i sierpniu 2018r., świadczenie wypłacone zostanie nie później niż do 30 września 2018r. Natomiast świadczenie przyznane na podstawie wniosku złożonego w okresie od 1 września 2018r. do dnia 30 listopada 2018r. zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, na dziecko lub osoba uczącą się umieszczoną w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.