Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY
jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów w/w.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest:
 1. DOCHÓD

  Uwzględnia się średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwo domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  Dochód ten nie może przekroczyć:
  175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1454,51 zł i 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1038,94 zł obowiązujących w dniu złożenia wniosku.

  Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2013r. wynosi 831,15 zł.

  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

  Do dochodu nie wlicza się:
  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
  • dodatków dla sierot zupełnych,
  • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
  • pomocy w zakresie dożywiania,
  • zasiłków pielęgnacyjnych,
  • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
  • dodatku mieszkaniowego.

  Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.09.2012 r – obecnie obowiązująca stawka 2713,00 zł z 1 hektara przeliczeniowego).

 2. METRAŻ

  Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego , w którym znajduje się lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • 35 m 2 – dla 1 osoby,
  • 40 m 2 – dla 2 osób,
  • 45 m 2 – dla 3 osób,
  • 55 m 2 – dla 4 osób,
  • 65 m 2 – dla 5 osób,
  • 70 m 2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m 2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
  • 30 %
  • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

 3. WYDATKI

  Wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania są:
  • czynsz,
  • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
  • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
  • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
  • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

  Wydatków nie stanowią:
  • koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • opłaty za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

  Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO POWINNA ZŁOŻYĆ:
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku, natomiast właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku,
 • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 100 % naliczonych i ponoszonych wydatków.

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć:
 • 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego
 • lub
 • 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni (Uchwała Rady Gminy w Regiminie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
 • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-o osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów tzn. 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
 • 20 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-o osobowym i większym.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się , jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest zobowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest zobowiązana przechowywać dokumenty przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.