Karta Dużej Rodziny


 

Informacje ogólne

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek oraz niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.


Komu wydawana jest Karta

Karta wydawana jest:
  • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
  • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
  • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
  • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
  • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Wymagane dokumenty:


  • w przypadku rodzica –oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Jeżeli Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, na wniosek członka rodziny wielodzietnej wydaje się duplikat Karty, który podlega opłacie w wysokości 10,12 zł.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wydającego Kartę Dużej Rodziny. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Jeżeli stwierdzona zostanie utrata uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do jej niezwłocznego zwrotu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne.


Aktualizowana na bieżąco lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek
Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny można pobrać ze strony internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku
Przyjmowanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie od poniedziałku do piątku godzinach 8.00-16.00, parter, pokój nr 4.
 
Osoba do kontaktu w sprawie KDR:
Katarzyna Pijanowska-Winiarek, tel. (23) 681-17-56 wew. 33
 
 

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. rozszerza się krąg osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny o rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.
Po zmianach w ustawie Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej dzięki, której mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.
W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, ul. Michała Bojanowskiego  2, pok. 6, bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Więcej informacji w zakładce Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu


 

 

 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.