Nabory

Nabory na wolne stanowiska w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie

Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                                 Regimin, dnia 14.01.2021 r.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza nabór na stanowisko - pracownika socjalnego.
 
I.                  Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;  ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
  • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, politologia, polityka społeczna.
 • Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:
  • o pomocy społecznej;
  • kodeksu postępowania administracyjnego;
  • o ochronie zdrowia psychicznego;
  • o przeciwdziałaniu przemocy;
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.
II.   Wymagania dodatkowe– pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku pracownika socjalnego:
 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność i obowiązkowość;
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 • znajomość komputera i programów biurowych;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
 • kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność;
 • asertywność;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 • prawo jazdy kat. B
 
III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:
 1. rozeznanie potrzeb  środowiska i organizacja ich zaspokajania:  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  organizowanie usług osobom niepełnosprawnym i starszym,
 2. wprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych do systemu, wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy społecznej, przygotowywanie list wypłat, sprawozdań;
 3. podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności uczestniczenie w  grupach roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart;
 4. wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny;
 5. opracowanie wniosków dotyczących problemów socjalnych środowiska lub grup środowiskowych;
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 7. współdziałanie z placówkami służby zdrowia, organami Policji i Sądem oraz kuratorami sądowymi;
 8. prowadzenie pracy socjalnej;
 9. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
IV. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:
 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy);
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 7. dokumenty aplikacyjne takie jak CV, list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781)” i własnoręcznym podpisem.
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
V.  Informacje dodatkowe:
 
1. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy - 1 etat (40 godzin tygodniowo).
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
3. Miejsce pracy: teren gminy Regimin, praca w terenie, bezpośredni kontakt z klientem, praca przy komputerze.
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w GOPS Regimin lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie, ul Adama Rzewuskiego 19, w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2021 r. do godziny 14:00. nr. tel. 23 681 17 55 . Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata/kandydatki z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2.Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań postępowanie może zakończyć się bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisko pracownika socjalnego.                                                                                                                         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                             w Regiminie
                                                                                                                                                   Tadeusz Lewandowski
Załączniki:

files/Oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych_-_Kopia.docx

files/Oswiadczenie_o_niekaralnosci_-_Kopia.docx  

files/Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia_-_Kopia-1.docx

files/Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie_-_Kopia-1.docx

files/Klauzula_informacyjna_o_przrtwarzaniu_danych.docx

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.