ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Uwaga: W gminie Regimin świadczenia wychowawcze będą przyznawane oraz wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , tel. 23/ 681-17-56 wew. 41. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do wdrożenia programu.

Świadczenia wychowawcze
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce,
- ojcu,
- opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jak załatwić formalności?
Wniosek o świadczenie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez Internet lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, zobowiązane są udokumentować sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenia o dochodach. Gdy rodzina chce  ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dziecko/dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia progu dochodowego. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla wnioskodawców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub gotówką w kasie banku.

Kiedy będzie można pobierać wnioski?
Po otrzymaniu z drukarni zamówionych wniosków na stronie GOPS oraz na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczony termin ich wydawania oraz na stronie internetowej zostaną umieszczone wzory druków.

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawem z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletniości przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego- art. 10 § 2 kodeksu cywilnego),
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019


Szanowni Państwo, wnioski na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”
  • świadczenia dla ucznia „Dobry start” 300+

można składać:

- od dnia 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP, bankowości elektronicznej, Portalu  Informacyjnego Emp@tia, PUE ZUS;
- od dnia 1 sierpnia 2018r. osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie, ul. Michała Bojanowskiego 2, 06-461 Regimin.

Wnioski należy składać do instytucji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (nie zameldowania).  

 W okresie zasiłkowym 2018/2019 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2017, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty  potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.
 
Dla wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze /500+/  oraz świadczenie alimentacyjne złożonych do dnia 31 sierpnia 2018r, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października br. (w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br.).
W przypadku świadczenia z Programu „Dobry Start” (dla wniosków złożonych do 31 sierpnia 2018r) wydanie informacji o przyznaniu świadczenia i wypłata świadczenia nastąpi do 30 września br.

 
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018, świadczenie wychowawcze /500+/ oraz świadczenie alimentacyjne macie Państwo przyznane do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.

 

UWAGA!  NA CO MUSISZ ZWRÓCIĆ UWAGĘ UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

 
Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wprowadzone zostały ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

 

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko


Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

  1. Regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu


Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązują przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które mają zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku (opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).
 Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

  1. Ustalanie dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowa definicja dochodu zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie jest już w ustalany w oparciu  o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 

  1. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę


Ważne: Tak jak w poprzednim okresie zasiłkowym odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 
Wszystkich informacji dotyczących nowego okresu świadczeniowego udzielamy pod numerem tel.  23 681-17-56 wew. 41
 

 

 

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.